سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
فصل نامه بلخاب 
مدیرمسئول 
1385/01/01 
1387/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مدرسه علمیه امام خمینی بلخاب افغانستان 
مدیر داخلی 
 
 
اجرائی